tzv. spečený val v Pečeniciach

Úvodné foto: tzv. spečený val v Pečeniciach | Foto: Ján Beljak

Tajomné valy v Honte - Spečený val

Počuli ste už o tajomných valoch, ktoré sa tiahnu od Sitna až smerom k Ipľu?


Tzv. spečený val sa tiahne krajinou pod Sitnom smerom k Ipľu | Foto: Ján Beljak

Viac o nich sme sa dozvedeli od PhDr. Jána Beljaka, PhD., vedca a archeológa - vedúceho výskumného pracoviska Archeologického ústavu SAV vo Zvolene:

V roku 2009 sme ich navštívili s p. Kazárom, ktorý sa danou problematikou zaoberal a mal valy v teréne dobre zmapované. V roku 2019 sme ich opäť zdokumentovali a zamerali. Vďaka Lidarovým snímkam sme zároveň našli ďalšie úseky. O fenomén tzv. „spečených valov“ sa zaujímal už v 19. storočí nestor slovenskej archeológie kňaz Andrej Kmeť. V priebehu 70. a 80. rokov 20. storočia ich skúmal Titus Kolník.


Zachované úseky tzv. spečeného valu v Honte | Foto: Ján Beljak

Trasa valu sa dá dnes rekonštruovať iba čiastočne. Dobre viditeľný je len v lesnom poraste. Na poliach sa postupným oraním splaníroval už do takej miery, že je čitateľný len v podobe do červena prepálenej hliny.


Tzv. spečený val v Žemberovciach - prepálená hlina v nore | Foto: Ján Beljak

Aj tento úkaz je sledovateľný iba na niektorých poliach. Takýmto je napríklad pole Čriepeš v Žemberovciach.


Tzv. spečený val v Žemberovciach | Foto: Ján Beljak

Tu je val identifikovateľný aj na leteckých snímkach. V jeho bezprostrednom susedstve je val dobre zreteľný v lesnom poraste v dĺžke 1,6 km. Analýza organického materiálu z výskumu tohto valu v roku 1978 priniesla datovanie do včasného stredoveku (okolo roku 760 po Kr.). Podobne je datovaný aj líniový val na Dráhach vo Zvolene, ktorý sme skúmali v roku 2010.

Tzv. spečený val v Pečeniciach

Tzv. spečený val v Pečeniciach | Foto: Ján Beljak

Severne od Žemberoviec sa nachádza v teréne najlepšie čitateľný „spečený val“ na území Hontu v katastroch obcí Pečenice a Bátovce. Spolu dosahuje dĺžku 2,2 km. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 375-420 m n. m. a striktne sa drží línie sever-juh.

S ním súvisí aj ďalší novoobjavený niekoľkokilometrový úsek južne od Bátoviec. Val sa spomína aj v Jabloňovciach, ale ani dnes sa nám nepodarilo v teréne objaviť jeho zvyšky.

Tzv. spečený val za kaštieľom v Súdovciach

Tzv. spečený val za kaštieľom v Súdovciach | Foto: Ján Beljak

Južne od obce Súdovce je val doložený v dĺžke 1,4 km. Okrem samotných Súdoviec zasahuje aj do katastra Hontianskych Moraviec. Najjužnejšie bol v Honte val nájdený a skúmaný v Dolných Semerovciach. Celkove ak prepojíme úseky v Pečeniciach a Dolných Semerovciach, dostaneme dĺžku 22 km. Od valu v Dolných Semerovciach sú k Ipľu 3 km.


V Jabloňovciach sa zvyšky valu nepotvrdili, na predpokladanom mieste je stará cesta | Foto: Ján Beljak

Je možné, že tieto rozsiahle pevnostné systémy nadväzovali na podobné valové opevnenia z územia dnešného Maďarska. V Potisí sú známe ako tzv. sarmatské valy. Vybudovali ich pravdepodobne v 4. stor. po Kr. proti útočníkom z východu. Na základe analógií zo Slovenska a ich rádiouhlíkovej analýzy však osobne predpokladám datovanie tzv. „spečených valov“ v Honte do včasného stredoveku. 

Ubytovanie na veľmi dobrej úrovni je v kúpeľoch Dudince a, samozrejme, nezabudnite navštíviť výrobňu kvalitného regionálneho produktu – ručne lisovaného oleju Hont zo Súdoviec."

Ďakujeme.