Boris Benický

Po dlhšom čase opäť rozhovor na aktuálnu tému s Ing. Borisom Benickým

Titulné foto:Ing. Boris Benický tesne po rozhovore pre Regón Hont.

Pán riaditeľ, my sme už pred rokmi dvoma, troma hovorili konkrétne o viacerých aktivitách, ktoré ste organizovali v pôsobnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince. Od našich verejných rozhovorov ubehol dosť dlhý čas. Ako s odstupom času hodnotíte toto obdobie?  Máme na mysli hlavne covidové a pocovidové obdobie.

Bolo to zvláštne obdobie. Rok po roku sa covid opakoval a máme tu znova jeho iné varianty. Dnes zrejme pre mnohých už nič zvláštne, nič nové. Minulé roky, ako som už naznačil, však boli ozaj zvláštne. Našťastie, máme v rámci našej destinácie tú výhodu, že sú tu prírodné liečivé kúpele, ktoré majú ten status, že poskytujú kompletnú kúpeľnú starostlivosť. Nemali sme tu celkom zavreté tie hotely, tým pádom sme neutrpeli až také straty ako ostatné destinácie. Druhou našou výhodou bolo, že Dudince nie sú až tak závislé od zahraničných turistov, ktorí tvorili v roku 2019 len 8 % z celkového počtu prichádzajúcich turistov do kúpeľnej destinácie. Z časti tento výpadok zaplnili domáci turisti.

Čo sa týka vašej pracovnej angažovanosti, splnili ste všetky predsavzatia, čo ste si naplánovali? 

Dotiahli sme do reálnej podoby viaceré užitočné projekty z minulých rokov a mohli sme sa venovať víziám, ktoré chceme v najbližších rokoch naďalej skvalitňovať, rozširovať, rozvíjať. 

Dá sa tomu rozumieť tak, že ste nesedeli  so založenými rukami, ale robili ste niečo, čo by mohlo osloviť tých návštevníkov, ktorí prídu do Dudiniec? Ak áno, môžete byť konkrétnejší, čo všetko by to malo byť? 

Vždy si človek musí nájsť čas analyzovať výstupy konkrétnej práce, ale zároveň nachádzať priestor  zamyslieť sa a pozrieť zároveň do bližšej i vzdialenejšej budúcnosti. Pripravovali sme aj vo vami spomínanom  období rôzne projekty rozvoja cestovného ruchu a podarilo sa nám posunúť aj projekt tzv. areálu zdravia, ktorý máme rozpracovaný so Slovenskou  poľnohospodárskou univerzitou v Nitre ako aj projekt „ Hontianskeho dvora“ zameraného na podporu a prezentáciu regionálnych výrobkov a remesiel z historického regiónu Hont. Tiež pripravujeme projektovú dokumentáciu zameranú na celkový rozvoj lesoparku Búroš v intenciách prírode blízkeho rozvoja CR v lokalite kúpeľného mestečka Dudince.

O tom sme už čiastočne aj na stránkach regiónu Hont rozprávali. Aj keď iba o okrajovo. Rovnako sme tiež dali priestor aj pánovi generálnemu riaditeľovi Kúpeľov Dudince a.s., JUDR. Slavomírovi Brzovi, aby sme priblížili tento projekt v širších súvislostiach pre celú čitateľskú verejnosť. Pristavme sa dnes pri jednom krásnom hesle, ktoré uvádzate reálnymi výstupmi do života. Máme na mysli to trojslovné: Slnko, Ticho, Voda. Pýtame sa vás na to preto, lebo viem, že tam má organizácia, ktorú vo funkcii riaditeľa vediete, dosť významnú pozíciu myšlienkovú, projektovú. Čo v sebe tieto tri slová skrývajú? 

OOCR v Dudinciach vo februári toho roku oslávila 10 rokov svojej existencie a tu sme prišli na myšlienku, aby sme sa územne v regióne rozšírili a prizvali sme na spoluprácu aj viaceré samosprávy. Rozhodli sme sa, že sa z tej mestskej organizácie uvoľníme, rozšírime sa do blízkeho okolia Dudiniec a keďže sa nachádzame v historickom regióne Hont, tak sme sa dohodli, že sa aj OOCR Dudince premenuje OOCR slnečný Hont, pretože Dudince sa nachádzajú v oblasti, čo vieme aj vedecky dokázať, kde je najviac slnečných dní v roku, v rámci kúpeľných destinácií. Oslovili sme marketingových špecialistov, cez ktorých sa nám podarilo klasifikovať 3 elementy, ktoré sú v Dudinciach prítomné, to znamená, že tu máme najviac slnečných dní, až 257 v roku, druhým elementom je dudinská minerálna liečivá voda a tretím elementom je čisté prírodné nenarušené prostredie. Na týchto troch pilieroch budeme stavať ďalšiu našu existenciu. Ich spoločná existencia dáva danému územiu svoju jedinečnosť, ktoré sa inde nenachádza. 

O vás je známe medzi tými, ktorí poznajú vašu prácu a vy ste to aj okrajovo povedali, že sa pri tomto opierate o vedeckú obec, povráva sa dokonca medzinárodného charakteru pri prezentácii vašich zámerov cez heslá slnko, ticho voda. Čo je na tom pravdy? 

Určite vieme, je to vedecky dokázané, že dudinská voda je svojím zložením, svojou mineralizáciou ozaj jedinečná v stredoeurópskom priestore a podobná svojím zložením tej vode, ktorá je vo Vichy, dokonca tá v Dudinciach je oproti tej vo Vichy dvojnásobne mineralizovaná. 

Máte tu ale aj slnko, ticho, faunu, flóru... Aj tam spolupracujete s akademickou obcou? 

Ticho je dôležité pre tých ľudí, ktorí k nám prichádzajú a identifikujú, že tu majú pokoj, že si tu oddýchnu od stresov, od každodenného naháňania. Nechceme tu stavať ďalšie hotely, reštaurácie, kasína. Na kúpeľný park nadväzuje lesopark, ktorý ma 20 hektárov, nejakým spôsobom ho pretvárame a taktiež máme aj spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, kde máme spoločný projekt areálu zdravia na troj-hektárovom pozemku, ktorý je v blízkej interakcii s lesoparkom, kde chceme ponúknuť rôzne prírodné fenomény, ako by som to povedal, terapie. V rámci živých knižníc, tu bude napríklad motýlie zátišie, budú tu ukážky Hontianskych sadov, starých krajových odrôd ... 

Ja si vás dovolím prerušiť, vy ste tu vysadili, zrejme v spolupráci s poľovníckym združením ovocné dreviny, ktoré tu niekedy boli veľmi užitočné. 

Áno. Skúšali sme a vysadili sme jeden sad ovocných drevín, starých hontianskych odrôd, ktoré nebolo treba ošetrovať. Tieto staré odrody sa snažíme pestovať a uchovať tak genofond. 

Rozumieme tomu dobre, ak budeme verejne tvrdiť, že chcete prinavrátiť človeka do prírody, že keď človek príde, aby z tej prírody nie len čerpal, ale aj niečo dával? Na druhej strane chcete ponúknuť to, čo príroda dáva. Verejne sa dosť hovorí medzi mnohými napríklad o živej  knižnici, prírodnej terapii. Čo vy na to?... 

Máte dobré informácie, len je ich potrebné aj mediálne medzi verejnosťou objektívne a funkčne šíriť. Okrem iných terapií počítame napríklad aj s apiterapiou, to znamená s včelami. Sme v štádiu, kde  nadväzujeme komunikáciu a prichádzame s reálnymi praktickými výstupmi z viacerých oblastí. 

Krásna myšlienka, lebo tento región má vraj v Slovenskej republike najviac včelstva na kilometer štvorcový. 

Neviem o tom, ale možné to je. Toto, čo som naznačil sa však chceme naďalej venovať, lebo región Hont mal rozvinuté poľnohospodárstvo a banské mestá bohaté na zlato a striebro zásoboval poľnohospodárskymi produktami, vínom, medom. 

Počuli sme o vás konkrétne, že už skôr, než ste tu nastúpili pracovať, ste sa zaujímali o  dané oblasti a ste v nich aj vysokoškolsky podkutý. Je to pravda?

Áno, zaujímal som sa o danú oblasť a na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre som skončil odbor Environmentalistika bakalárskym titulom a potom som doštudoval inžinierske štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene. 

Dobre povieme, že ak budeme potrebovať pre našu širšiu publicistiku odborné vysvetlivky a prídeme tu za vami po odborné múdrosti, že nás nevyhodíte?... 

Áno. Ak sa rozhodnete hlavne laickú verejnosť hlbšie zoznamovať s našimi aktivitami, ktoré sa dotýkajú prírody, o ľudí, ktorí v nej žijú a vážia si jej bohatstvo, máte dvere otvorené. Sú to aj naše zámery do rokov budúcich. Pokúsime sa aj do budúcnosti venovať poslaniu – prinavrátiť človeka do interakcií s prírodou.