Slovenské banské múzeum

Z histórie začiatky Slovenského banského múzea odštartovali založením Mestského múzea v Starom zámku v Banskej Štiavnici dňa 1. júla 1900. Je všeobecne známa skutočnosť, že baníctvo na Slovensku bolo v minulosti naozajstnou svetovou veľmocou a banská ťažba drahých a farebných kovov, banská veda, technika a školstvo preslávili Slovensko a zvlášť Banskú Štiavnicu na celom svete. 

V súčasnosti Slovenské banské múzeum je špecializovanou organizáciou, ktorá cieľavedome zhromažďuje,   vedecky a  odborne   spracováva,  využíva  a  sprístupňuje   hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku. Slovenské banské múzeum má v správe niekoľko expozícií, v priestore ktorých poskytuje sprievodcovanie s odborným výkladom, usporadúva mnohé festivaly, inštaluje zaujímavé výstavy.

EXPOZÍCIE:

Galéria Jozefa Kollára pozostáva z troch budov. Bošániho dom, Richterov dom a Jonášov dom. Viac ako 200 najcennejších výtvarných diel najmä z Banskej Štiavnice od 15.-19. stor., umenie 20. storočia predovšetkým banskoštiavnických autorov, aktuálne výstavy.

www.muzeumbs.sk

Starý zámok sa nachádza nad Námestím sv. Trojice, pod úpätím vrchu Paradajz. Patrí k najstarším stavebným pamiatkam mesta Banskej Štiavnice. Starý zámok ponúka prehľad architektonických štýlov 13.-.19. storočia, archeologickú expozíciu, expozíciu baníctva, kováčstva, fajkárstva, streleckých terčov. Vzácne plastiky, hodiny, náhrobné kríže a mnoho iných predmetov.

www.muzeumbs.sk

Nový zámok postavený ako súčasť obranného systému opevnenia mesta . Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy, 7 banských miest, ktorá siahala od Levíc až po Ľubietovú. Vo vnútri na sa nachádza expozícia protitureckých bojov. Ponúka nádherný výhľad na mesto a jeho okolie.

www.muzeumbs.sk

Banské múzeum jedinečné múzeum svojho druhu na Slovensku. Podzemná expozícia s návštevou bane zo 17.storočia. Povrchová expozícia, náučná geologická expozícia Geoparku, expozícia lomového dobývania a dobývky na žile Tereza.  Je umiestnené západne od centra mesta cca 1 km v smere na Levice. Rozkladá sa v malebnom údolí pod tajchom Klinger na rozhraní mesta a divočiny. Už 40 rokov poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.

www.muzeumbs.sk

Berggericht - Mineralogická  expozícia sídli v národnej kultúrnej pamiatke Berggericht na Námestí Svätej Trojice. V tejto budove bolo v roku 1927 zriadené aj prvé slovenské banícke múzeum – Štátne banské múzeum Dionýza Štúra. Expozícia zaujme a poteší nielen mineralógov, geológov a zberateľov minerálov, ale aj všetkých priaznivcov prírody a prírodovedy. Sprístupnená časť štôlne Michal. Expozícia jedinečného "Holubieho kremeňa", ktorý sa vyskytuje iba v oblasti Banskej Štiavnice.

www.muzeumbs.sk/berggericht

Kammerhof - Baníctvo na Slovensku - Najrozsiahlejšia  expozícia  v meste prezentuje banícke školstvo,  história najvýznamnejšieho banského úradu, galériu banských odborníkov  a osobností, ľudové umenie s baníckou tematikou, slávnostný banícky odev. Samotné  baníctvo – ťažbu  suroviny, objavenie ložiska, geologický prieskum,  využívanie pracovných nástrojov, banské mapy, svietidlá, dopravné prostriedky, čerpacie zariadenia  a mnohé ďalšie  zariadenia, ktoré sa používali pri ťažbe a spracovaní  suroviny. Tieto  zložité  aj jednoduchšie činnosti,  ktoré banská práca predstavuje, sú v expozícii prezentované od  najstarších archeologických nálezov  až po 20. storočie. Viac ako 800 originálnych predmetov, dobové ilustrácie, historické fotografie a mapy a funkčné modely sprevádzajú návštevníka v 9 expozičných celkoch. Spolu s umelecko – historickou časťou v ďalších 5 miestnostiach  získa návštevník zaujímavý obraz o baníctve a aj o tom, kam jeho vplyv zasahoval.

www.muzeumbs.sk/kammerhof

Glanzenberg - dedičná štôlňa - Ústie dedičnej  štôlne Glanzenberg sa nachádza pri pamätníku padlým v 2. sv. vojne na Kammerhofskej ulici. Najstaršia písomná zmienka o štôlni je z roku 1560. Mala významnú úlohu v počiatkoch ťažby zlatostrieborných rúd na žile Špitaler pod kopcom Glanzenberg.  V neskorších dobách mala odvodňovaciu funkciu. Najnovšia sprístupnená expozícia, dedičná odvodňovacia štôlňa, jedna z najstarších v štiavnickom regióne.

www.muzeumbs.sk/glanzenberg

Adresa Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 45/69 207 60
E-mail sbm@muzeumbs.sk
WWW: www.muzeumbs.sk